ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Γ.ΚΛΑΓΓΙΔΗΣ & Τ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΛΤΔ

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
  «Εμπορικοί Όροι και Προϋποθέσεις» σημαίνει τους παρόντες εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις παροχής εμπορευμάτων ή/και υπηρεσιών της Γ.Κλαγγίδης & Τ.Κυριακίδης Λτδ

«Εταιρεία» σημαίνει την εταιρεία Γ.Κλαγγίδης & Τ.Κυριακίδης Λτδ εγγεγραμμένη στην Κύπρο σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 και αδειοδοτημένη βάση του Νόμου.

«Πελάτης» σημαίνει πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) το οποίο επιδιώκει να συνάψει επιχειρηματική σχέση ή να διεξάγει μεμονωμένη συναλλαγή με την Γ.Κλαγγίδης & Τ.Κυριακίδης Λτδ η οποία διεξάγει χρηματοοικονομική ή άλλη δραστηριότητα στη ή από τη Δημοκρατία.   

«Πραγματικός Ιδιοκτήτης» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία τελικά κατέχουν ή ελέγχουν τον πελάτη ή/και το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα.

«Εμπορεύμα/τα» ή «προϊόντα» σημαίνει τα εμπορεύματα ή προϊόντα που παρέχονται στον Πελάτη από την Εταιρεία σύμφωνα με τους Εμπορικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

 1. ΤΙΜΕΣ
  • Οι προσφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. (εκτός και εάν καθορίζεται). Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που θα χρεώνεται θα είναι το νόμιμο το οποίο θα ισχύει κατά την ημέρα παραδόσεως των εμπορευμάτων.
  • Οι προσφορές μας ισχύουν για 30 ημέρες (εκτός και εάν καθορίζεται διαφορετικά)
  • Οι προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν παράδοση μεταξύ των ωρών 0730π.μ. και 1630μ.μ. από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή ( εκτός και εάν καθορίζεται διαφορετικά)
  • Εκτός και εάν καθορίζεται διαφορετικά, οι προσφερόμενες τιμές είναι ενδεικτικές μόνο και οι τελικές τιμές που θα χρεωθούν θα είναι οι τρέχουσες την ημέρα της παράδοσης.
  • Οποιαδήποτε στιγμή πριν την παράδοση των εμπορευμάτων η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να επαναξιολογήσει τις τιμές ούτως ώστε να καλύψει οποιαδήποτε αύξηση στο κόστος προμήθειας των προϊόντων.
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  • Ο χρόνος παράδοσης είναι κατά προσέγγιση μόνο.
  • Σε περίπτωση που αδυνατούμε να παραδόσουμε το εμπόρευμα εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος τότε έχετε τη δυνατότητα (αφότου μας ενημερώσετε γραπτώς) να ακυρώσετε την παραγγελία αλλά:
   • δεν θα ισχύει η ακύρωση της παραγγελίας εάν λάβουμε τη γραπτή σας θέση αφότου εκφορτώθηκαν τα εμπορεύματα
   • εάν ακυρώσετε τη παραγγελία, δεν θα έχετε οποιαδήποτε άλλη απαίτηση.
  • Εάν αποδεχτείτε την παράδοση των εμπορεύματων αφότου απέλθει το υπολογιζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, νοείται ότι δεν θα έχετε οποιαδήποτε άλλη απαίτηση (συμπεριλαμβανομένου έμμεσης ή κατ΄επέκτασης απώλειας κέρδους, ή πιθανή αύξηση των τιμών πέραν της προσφοράς).
  • Έχουμε το δικαίωμα να παραδόσουμε το εμπόρευμα σε δόσεις.
  • Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε παράδοση εμπορεύματος εάν:
   • πιστεύουμε ότι είναι ανασφαλές, παράνομο ή παράλογα δύσκολο να το εκτελέσουμε
   • ο χώρος (ή η πρόσβαση στο χώρο) παράδοσης είναι ακατάλληλος για τα οχήματά μας.
  • Έχουμε το δικαίωμα να χρεώσουμε για αποθήκευση εμπορευμάτων εάν δεν αποδεκτείτε παράδοση των εμπορευμάτων στο συμφωνημένο χρόνο παράδοσης.
  • Σε περίπτωση που ο πραγματικός ιδιοκτήτης απουσιάζει κατά το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων, αποδέχεται οποιαδήποτε υπογραφή παραλαβής από οποιονδήποτε μέτοχο, διευθυντή ή υπάλληλο του πελάτη.
 3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  • Έχετε την υποχρέωση, χωρίς κόστος για εμάς, να:
   • εκφορτώσετε το εμπόρευμα αμέσως άπαξ της άφιξης των οχημάτων μας στο χώρο παράδοσης.
   • παρέχετε τηλεσκοπικό όχημα ή βίντζι εάν χρειάζεται
   • βεβαιώνεστε ότι κατά την εκφόρτωση τηρούνται οι νόμοι και κανονισμοι ασφάλειας και υγείας στην εργασία όπως αυτοί καθορίζονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Έχουμε το δικαίωμα να επιβάλουμε επιπλεόν χρέωση εάν η πρόσβαση στο χώρο παράδοσης που μας υποδείξατε είναι απαγορευμένη ή/και εάν η καθυστέρηση στην εκφόρτωσης των εμπορευμάτων από μέρους σας είναι πέραν των λογικών επιτρεπτών ορίων.
 4. ΚΙΝΔΥΝΟΣ
  • Το εμπόρευμα ταξιδεύει πάντοτε για λογαριασμό και με κίνδυνο του πελάτη.
  • Η παράδοση λαμβάνει χώρα είτε στο χώρο εργασίας σας είτε στο χώρο ή διεύθυνση που θα μας υποδείξετε εσείς.
  • Θα πρέπει να ελέγξετε το εμπόρευμα κατά την παράδοση. Εάν υπάρχουν φθαρμένα υλικά ή υλικά τα οποία δεν έχουν παραδοθεί βάσει Δελτίου Αποστολής ή/και Δ.Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης τότε θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς εντός τριών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. Κατόπιν, θα πρέπει να μας δοθεί η ευκαιρία να ελέγξουμε το υλικό στην κατάσταση που παραδόθηκε.
 5. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Δεχόμαστε πληρωμές σε μετρητά, επιταγές, πιστωτική/χρεωστική κάρτα και τραπεζικά εμβάσματα. Οιονδήποτε οφειλόμενο ποσόν προς την εταιρεία μας είναι πληρωτέο στα γραφεία μας στη διεύθυνση Λευκωσία 52, 2540 Δαλι, Λευκωσία, μέχρι πλήρους και τελικής εξόφλησης.
  • Εξόφληση τιμολογίων εντος 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης αυτών (εκτός και εάν υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ των δυο μερών)
  • Εάν αποτύχετε να μας εξοφλήσετε εντός του πιο πάνω χρονικού ορίου τότε θα είμεθα αναγκασμένοι να:
   • αναστείλουμε ή τερματίσουμε μελλοντικές παραδόσεις προϊόντων
   • ακυρώσουμε οποιεσδήποτε εκπτώσεις σας παρέχουμε
   • Εφαρμόσουμε τις πρόνοιες του Νόμου Ν.123(Ι)/2012 («νόμος που προνοοεί για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, καθώς και για συναφή θέματα») και των τροποποιητικών νόμων αυτού.
  • Έχουμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αποσύρουμε το πιστωτικό όριο που σας παρέχουμε, ή να μείωσουμε το ύψος του πιστωτικού όριου, ή να σμικρύνουμε το χρόνο αποπληρωμής του οφειλομένου ποσού.
  • Δεν έχετε το δικαίωμα να παρακρατείτε οποιοδήποτε ποσό μας οφείλετε έναντι οποιουδήποτε ποσού πιστεύετε ότι μπορείτε να αποκομίσετε ως αποζημίωση.
  • Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μας οφείλετε χρήματα έχουμε το δικαίωμα να παρακρατούμε οποιαδήποτε περιουσία που δύναται να μας παρέχετε ως εξασφάλιση μέχρι πλήρους εξόφλησης του οφειλομένου ποσού.
  • Εάν αποτύχετε ως νομικό πρόσωπο να εξοφλήσετε τις υποχρεώσεις σας έναντι της εταιρείας μας τότε δεσμεύεστε όπως υπόχρεος/οι θα καθίστανται και οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του νομικού προσώπου και η Γ.Κλαγγίδης & Τ.Κυριακίδης Λτδ έχει το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα εναντίον τόσο των νομικών/φυσικών προσώπων όσο και στους πραγματικούς ιδιοκτήτες αυτών άνευ βλαβης των δικαιωμάτων μας, όπως αυτοί καθορίζονται από τις διατάξεις του Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Εάν παραβιάσετε τους εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις της εταιρείας μας τότε, σε περίπτωση που λάβουμε νομικά μέτρα εναντίον σας, θα ζητήσουμε από το δικαστήριο όπως μας δοθεί αποζημίωση για οποιαδήποτε υπολοιπόμενα έξοδα είσπραξης, όπως μας δοθεί αποζημίωση για οποιαδήποτε υπολοιπόμενα έξοδα είσπραξης, όπως για παράδειγμα έξοδα για χρήση δικηγόρου κ.τ.λ.
 6. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ
  • Μέχρι πλήρους εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού προς την εταιρεία μας:
   • όλα τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητά μας
   • όλα τα εμπορεύματα θα πρέπει να αποθηκεύονται και να διατηρούνται σε κατάσταση που θα μπορούν να είναι αναγνωρίσιμα ως περιουσία της εταιρείας μας.
   • όλα τα εμπορεύματα θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα προς όφελός μας
   • μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να πωλήσετε τα εμπορεύματα μέσα στα πλαίσια της εργασίας σας, αλλά όχι όταν:

α. ανακαλέσουμε το δικαίωμα σας αυτό ή

β. κυρήξετε πτώχευση

 • Έχετε την υποχρέωση να μας ενημερώσετε γραπτώς εάν κυρήξετε πτώχευση.
 • Εάν το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε ή πωλήσετε τα εμπορεύματά τερματιστεί τότε θα πρέπει να μας επιτρέψετε να μετακινήσουμε τα εμπορεύματα από το χώρο εργασίας σας.
 • Έχουμε την εξουσιοδότησή σας να εισερχόμαστε σε οποιοδήποτε χώρο είναι αποθηκευμένα τα εμπορεύματά μας είτε για έλεγχο είτε σε περίπτωση που το δικαίωμά σας για χρήση ή πώληση έχει τερματιστεί, να τα μετακινήσουμε χρησιμοποιώντας λογικά μέσα.
 • Παρόλη την διατήρηση της κυριότητας των εμπορευμάτων από μέρους μας, έχουμε το δικαίωμα να κινήσουμε όλα να νομικά μέσα εναντίον σας εάν δεν έχουν εξοφληθεί την καθορισμένη ημερομηνία.
 • Δεν είστε αντιπρόσωπός μας. Δεν έχετε το δικαίωμα να συνάπτετε οποιαδήποτε συμφωνία εκ μέρους μας.
 • Εμπορικά Σήματα: Τα λογότυπα της εταιρείας μας και όλοι οι τίτλοι, οι χαρακτήρες, τα ονόματα κ.τ.λ. αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα αναγνώρισης της εταιρείας μας ή αλλου είδους κυριότητας της εταιρείας μας και δεν επιτρέπεται η χρήση τους για οποιοδήποτε λόγο εκτός και εάν δώσουμε τη γραπτή μας συγκατάθεση.
 1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  • Εγγυώμαστε ότι τα προϊόντα μας:
   • συμπίπτουν με την περιγραφή που αναγράφεται στα Δελτία Αποστολής ή/και Τιμολόγια Πώλησης-Δελτία Αποστολής
   • δεν εμπεριέχουν οποιουδήποτε είδους ελαττώματα όπως π.χ. τερμίτες, σκαθάρια κ.τ.λ.
   • Φυσικά προϊόντα όπως είναι η ξυλεία μπορούν να διαφέρουν σε όψη ή χρώμα από τα δείγματα που θα σας δοθούν
   • Εάν μας ζητηθεί από οποιοδήποτε πελάτη να του παραδώσουμε προϊόντα συγκεκριμένης ποιότητας ή/και συγκεκριμένου είδους δεν εγγυώμαστε ότι το συγκεκριμένο είδος/ποιότητα είναι κατάλληλο για τη χρήση που θα επιχειρίσει ο πελάτης.
  • Εάν πιστεύετε ότι τα εμπορεύματα είναι ελαττωματικά τότε πρέπει να ειδοποιήσετε γραπτώς την εταιρεία μας εντός τριών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης
  • Εάν διαπιστωθεί ότι τα εμπορεύματα είναι πράγματι ελαττωματικά τότε έχουμε το δικαίωμα είτε να τα διορθώσουμε, είτε να τα αντικαταστήσουμε είτε να σας επιστρέψουμε τα χρήματα σας νοουμένου ότι τα εμπορεύματα θα μας επιστραφούν έστω και ελαττωματικά.
  • Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αμέλεια η περαιτέρω ζημιά που μπορεί να προκληθεί από ελαττωματικά προϊόντα μετά την χρήση τους από τους τοποθετητές.
  • Όπου δεν είμαστε κατασκευαστές των προϊόντων η ευθύνη μας περιορίζεται μόνο στις εγγυήσεις (και αποζημιώσεις) που μπορεί να μας παρέχουν οι προμηθευτές των υλικών
 2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
  • Εάν ετοιμάσουμε τα εμπορεύματα βάσει των δικών σας προδιαγραφών ή οδηγιών θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι:
   • Οι προδιαγραφές ή οδηγίες είναι ακριβείς
   • Το εμπόρευμα το οποίο θα ετοιμασθεί βάσει των δικών σας προδιαγραφών ή οδηγιών θα είναι κατάλληλο για το σκοπό δια τον οποίο θα το χρησιμοποιήσετε
   • Οι προδιαγραφές ή οδηγίες σας δεν θα αποτελούν παράβαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων ή καταπάτηση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού.
   • Είστε υπεύθυνοι για επανέλεγχο των προδιαγραφών ή οδηγιών σας για να επιβεβαιώσετε ότι συνάδουν με τις αντίστοιχες απαιτήσεις σας.
  • Έχουμε το δικαίωμα να:
   • προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές στις προδιαγραφές των προϊόντων που μας δίνετε ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την εναρμόνισή τους με κανονισμούς ασφαλείας
   • προβούμε, χωρίς προειδοποίηση, σε ελάχιστες τροποποιήσεις των προδιαγραφών των προϊόντων που πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίες ή επιθυμητές.
 1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  • Αποδεχόμαστε επιστροφή προϊόντων μόνο:
   • κατόπιν της συγκατάθεσής μας (γραπτώς)
   • κατόπιν κάλυψης κόστους από μέρους σας για επιστροφή των εμπορευμάτων (π.χ. τηλεσκοπικό όχημα ή βίντζι)
   • εάν τα εμπορεύματα κατόπιν της επιστροφής τους είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκαν και μπορούν να μετα-πωληθούν
 1. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
  • Δεν μπορείτε να ακυρώσετε παραγγελία εκτός και εάν   συμφωνηθεί γραπτώς (ισχύουν ωστόσο οι όροι 3.2.2 και 11.2)
  • Εάν ακυρωθεί η παραγγελία τότε θα πρέπει να μας εξοφλήσετε για το σύνολο του εμπορεύματος (είτε στη τελική ή ημιτελές του μορφή) που είχατε παραγγείλει βάσει των δικών σας προδιαγραφών ή οδηγιών.
  • Έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή ακυρώσουμε τη παραγγελία, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης, εάν:
   • αποτύχετε να εκπληρώσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις (π.χ. ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα) προς την εταιρεία μας
   • κηρύξετε πτώχευση
   • αποτύχετε να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο τους εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις της εταιρείας μας. 
 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ
  • οποιαδήποτε αποποίηση ή παρέκκλιση από τους όρους και προϋποθέσεις της εταιρείας μας θα είναι δεσμευτική μόνο εάν:
   • είναι γραπτή και υπογεγραμμένη και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
   • ξεκάθαρα, η γραπτή συμφωνία, καθορίζει ποιοι από τους όρους και προϋποθέσεις επιδέχονται διαφοροποίησης
  • Όλες οι παραγγελίες εμπορευμάτων από την εταιρεία μας υπόκεινται στους παρόντες εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις (και στις αλλαγές ή αντικατάσταση αυτών). Νοείται ότι αποποιήστε οποιουσδήποτε δικούς σας όρους ή προϋποθέσεις που δεν συνάδουν με τους παρόντες.
 2. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
  • Εάν δεν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι σας (ή αν μπορούμε αλλά με παράλογο κόστος) λόγω συνθηκών πέραν από τον έλεγχό μας, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή ακυρώσουμε οποιαδήποτε δέσμευση χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.
  • Παραδείγματα τέτοιων συνθηκών συμπεριλαμβάνουν φυσικές καταστροφές, θεομηνίες, πόλεμο, φωτιά, απεργίες κ.τ.λ.
 3. ΓΕΝΙΚΑ
  • Οι παρόντες εμπορικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει δυνάμει των εμπορικών όρων και προϋποθέσεων θα έχουν τα αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Σημειώσατε όπως έχουμε το δικαίωμα να παρέχουμε προσωπικές σας πληροφορίες σε όσους πιθανόν να διορίσουμε υπεύθυνους π.χ. δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους για είσπραξη των οφειλομένων υποχρεώσεων σας προς την εταιρεία μας
  • Το σύνολο των εμπορικών όρων και προϋποθέσεων της εταιρείας μας ισχύουν άπαξ της υπογραφής οποιουδήποτε εγγράφου της εταιρείας μας όπως Δελτίο Αποστολής, Δ.Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης κ.τ.λ.